Nhân Hồn

☰ Tiếng Anh: Human Soul

Trong những năm phát triển giáo pháp của hội Thông thiên học, định nghĩa cụ thể của các cụm từ này đã được sửa lại để phân biệt rõ hơn giữa các khái niệm tinh vi. Tác phẩm “Esoteric Buddhism” của A. P. Sinnett định nghĩa bảy thành phần của con người như sau:

Tiếng Việt Tiếng Phạn Tiếng Anh
Cơ thể vật chất Rūpa Physical body
Sức sống (khí) Prana Vitality
Cơ thể cảm xúc Linga Sharira Astral Body
Thú hồn Kāma rūpa Animal Soul
Nhân hồn Manas Human Soul
Linh hồn Buddhi Spiritual Soul
Tâm Linh (cái sâu thẳm nhất) Atman Spirit

Chân ngã, phần Sâu Thẳm Nhất trong mỗi chúng ta có hai Hồn Sinh Đôi: Nhân HồnLinh Hồn [tiếng Anh: Human Soul and Divine Soul]. Trong thú vật trí năng bình thường, Bản thể, Cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai, nhưng có gửi Tinh Chất đến từng tính cách mới. Tinh Chất là một phần của Nhân Hồn, phần Phật Tính… Chúng ta có thể và phải khẳng định, vượt qua mọi hoài nghi, rằng chỉ một phần nhỏ của Nhân Hồn sống trong các Cơ Thể Âm. Phần này chính là Tinh Chất, cái nguyên liệu tinh thần để tạo nên Soul, để phát triển Nhân Hồn và theo đó là Linh Hồn.

Dơn tử, Bản thể, tạo nên, xây dựng và phát triển hai Hồn [Soul] của mình, những Hồn này phải phục vụ và tuân theo Bản thể. Chúng ta phải phân biệt giữa Đơn Tử và Hồn [Soul]. Đơn Tử, còn được gọi là Spirit, thì luôn tồn tại. Soul thì là cái thu nhận được.

(Samael Aun Weor, Practical Astrology)

Cái Sâu Thẳm Nhất [Atman] là Sephirah Kheseđ, và Buddhi [Buddhi] là Sephirah Geburah. Cái Sâu Thẳm Nhất và Buddhi thể hiện mình qua Nhân Hồn. Nhân Hồn [manas] là Tiphereth, là ý chí, vẻ đẹp.

[…]

Atman phô Mình thành Linh Hồn. Linh Hồn phô ra thành Nhân Hồn, là Manas Cấp Cao; Nhân Hồn, phô ra thành Tinh Chất, hay là Phật Tính [buddhata].

(Tarot and Kabbalah, Samael Aun Weor)

Than-hon-nhan-hon

Mọi Tinh Chất tinh linh có thể biển đổi mình thành một nhân hồn, ở thời gian và giờ của nó, và tuân theo luật.

(The Gnostic Bible: The Pistis Sophia Unveiled, Samael Aun Weor)

Cái phần Tâm Thức tự do bắt nguồn từ Nhân Hồn, nhập vào sự hiện hình của một cơ thể vật chất. Cái Tinh Chất đó chỉ là một phần nhỏ của Nhân Hồn. Nhần Hồn được hiện thân trong Con Người khi người điểm đạo đồ bước vào cõi Tiphereth trong bậc Điểm Đạo Thứ Năm của những Đại Bí Ẩn.


Leave a Reply