Kosmos-Người

☰ Tiếng Anh: Kosmos-Human, Kosmos-Man

Trong tiếng Hy Lạp, từ Kosmos có nghĩa là “trật tự”, “tạo hóa”, “vũ trụ”. Kosmos-Người là trật tự bí ẩn của tâm linh con người, là nguồn gốc của tâm thức.

Tất cả mọi người chúng ta đều sống trong một Kosmos. Từ Kosmos có nghĩa là trật tự và chúng ta không bao giờ được quên điều này. […]

Kosmos-Người là một người có năm trung tâm vận hành một cách hoàn hảo, trong tâm và trong tinh chất mình. […]

Để trở thành Kosmos-Người, chúng ta cần phải học cách nhận biết được sự biểu hiện của ba lực chính của Vũ trụ – tích cực, tiêu cực và trung tính.

BIỆN CHỨNG TÂM THỨC, SAMAEL AUN WEOR
The Wandering Moon, William Blake

Leave a Reply