Kinh sách Phật giáo

Trang này tổng hợp một số câu chuyện hoặc trích dẫn từ nhiên môn phái khác nhau của Phật giáo được đề cập đến trong các bài giảng và sách của Samael Aun Weor.