Sách

HÔN NHÂN HOÀN HẢO

  • Tác giả: Samael Aun Weor
  • Nguyên gốc tiếng Tây Ban Nha  “El Matrimonio Perfecto”
  • Xuất bản lần đầu năm 1950, chỉnh sửa và tái bản năm 1961

Các chương đã dịch:

Screen Shot 2017-04-09 at 11.39.01 AM Screen Shot 2017-04-09 at 11.38.46 AM Screen Shot 2017-04-09 at 11.46.17 AM Screen Shot 2017-04-09 at 11.46.25 AM


TÂM LÝ HỌC CÁCH MẠNG

  • Tác giả: Samael Aun Weor
  • Nguyên gốc tiếng Tây Ban Nha  “Tratado de Psicologia Revolucionaria”
  • Xuất bản lần đầu năm 1974

Các chương đã dịch:

  1. Chương 1 – Cấp Độ Hiện Hữu
  2. Chương 2 – Chiếc Thang Kỳ Diệu