Kinh Thánh

Trang này tổng hợp một số câu chuyện hoặc trích dẫn từ Kinh Thánh hay được đề cập đến trong các bài giảng và sách của Samael Aun Weor.