Sephirah, Sephiroh

☰ Tiếng Hebrew, hay còn viết là sefira;  Số nhiều: Sephiroth. Từ “Sefirah” (סְפִירָה), xuất phát từ ספר, theo nghĩa đen là “đếm” hay “liệt kê”, tuy nhiên dựa vào sự linh hoạt của tiếng Hebrew, từ này cũng liên quan đến một số từ khác, như sefer (chữ viết),  sippur (thuật lại một câu … More Sephirah, Sephiroh