Turiya: nguồn gốc của tâm thức (Mandukya Upanishad)

Turiya (tiếng Bắc Phạn) – thứ tư, [thành phần] thứ tư [của Bản thể], nguồn gốc tinh vi của ý thức Trong triết lý Vedanta, Turiya chỉ thành phần thứ tư của Bản thể hoặc là trạng thái thứ tư của ý thức. Mandukya Upanishad nêu ra bốn trạng thái như sau: A – thức … More Turiya: nguồn gốc của tâm thức (Mandukya Upanishad)