Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ (Lu-ca 5:33-39)

33Họ nói với Ngài: “Môn đồ của Giăng cũng như môn đồ của người Pha-ri-si thường kiêng ăn cầu nguyện, nhưng môn đồ của Thầy lại ăn và uống!” 34Đức Chúa Jêsus đáp: “Các ngươi có thể bắt khách dự tiệc cưới kiêng ăn trong khi chàng rể còn ở với họ sao? 35Nhưng đến lúc chàng rể … More Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ (Lu-ca 5:33-39)

Môi-sê và bụi gai cháy (Xuất Ai cập ký 3)

 1Mô-sê chăn bầy chiên của Giê-trô nhạc phụ của ông, tế sư của dân Mi-đi-an. Ông dẫn bầy chiên qua bên kia đồng hoang, đến Núi Hô-rếp, tức núi của Ðức Chúa Trời. 2 Tại đó, Thiên Sứ của CHÚA hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai cháy. Ông nhìn bụi gai cháy, … More Môi-sê và bụi gai cháy (Xuất Ai cập ký 3)

Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ (I Các Vua 19:9-18)

 8bÔng đi bộ bốn mươi ngày và bốn mươi đêm đến Hô-rếp, núi của Ðức Chúa Trời. 9aÐến nơi, ông vào một cái động để trú ẩn và qua đêm tại đó. 9b Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li-gia rằng, “Hỡi Ê-li-gia, ngươi làm gì ở đây?” 10Ông đáp, “Con rất nhiệt thành về CHÚA, … More Tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ (I Các Vua 19:9-18)

Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu (Giăng 1:1-18)

 1Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. 3Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi Ngài. 4Trong Ngài sự sống đã hiện hữu, … More Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu (Giăng 1:1-18)

Ai xứng đáng để mở cuộn sách? (Khải huyền 5)

 1Bấy giờ tôi thấy trên tay phải của Ðấng ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả mặt trong lẫn mặt ngoài, và được niêm phong bằng bảy ấn. 2Tôi lại thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ tuyên bố lớn tiếng, “Ai xứng đáng để mở cuộn sách và tháo gỡ các ấn của … More Ai xứng đáng để mở cuộn sách? (Khải huyền 5)

Kẻ Phản Kitô

☰ Tiếng Anh: Antichrist Kẻ Phản Kitô được Kinh Thánh đề cập trong sách I Giăng và II Giăng: 18Hỡi các con trẻ, đây là thời cuối cùng, và như các con đã nghe nói rằng Kẻ Chống Ðấng Christ sẽ đến, nhưng bây giờ nhiều kẻ chống Ðấng Christ đã đến rồi; do đó … More Kẻ Phản Kitô

Con Người của ngày thứ 6 và ngày thứ 7

Trong câu chuyện sáng tạo Trái Đất của Sáng Thế Ký chương 1 và chương 2, quá trình tạo hóa diễn ra trong bảy giai đoạn, được Kinh Thánh gọi là bảy “ngày”. Về ngày thứ sáu, sách Sáng Thế Ký nói sau:  24Elohim [Ðức Chúa Trời] phán, “Ðất phải sinh các sinh vật tùy … More Con Người của ngày thứ 6 và ngày thứ 7

Chúa Giê-su bị ác quỷ cám dỗ

Ma-thi-ơ 4:1-11 1Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. 2Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những … More Chúa Giê-su bị ác quỷ cám dỗ

Sáng Thế Ký 1-2 (Sáng Tạo Trời Đất)

Sáng Thế Ký 1 1Ban đầu Elohim [1] dựng nên trời và đất. 2Thuở ấy đất hoang vắng và trống không. Bóng tối bao phủ trên mặt vực thẳm. Thần của Ðức Chúa Trời [Ruach Elohim] vận hành trên mặt nước. [1] Elohim (tiếng Do Thai) – Kinh Thánh Bản Dịch 2011 dịch từ này là … More Sáng Thế Ký 1-2 (Sáng Tạo Trời Đất)