Tội Phạm Ðến Ðức Thánh Linh

Trong Kinh Thánh, Chúa Giê-su giảng về việc phạm tội đến Đức Thánh Linh: 22Bấy giờ người ta đem đến Ngài một người bị quỷ ám, mù, và câm. Ngài chữa cho người ấy được lành, làm người ấy nói được và thấy được. 23Mọi người trong đám đông đều kinh ngạc và nói, “Không lẽ … More Tội Phạm Ðến Ðức Thánh Linh

Giáo lý của người Ni-cô-la (Khải Huyền 2)

Ni-cô-la là giáo phái được nhắc đến trong sách Khải Huyền. Về giáo phái Ni-cô-la, thầy Samael Aun Weor nói sau: Đúng như hắn đã nói, hang ổ Kha-va-iot chứa đầy các học trò thuộc chủng tộc Đức. Những học trò đó đã đến tham hang ổ này trong cơ thể cảm xúc của họ. … More Giáo lý của người Ni-cô-la (Khải Huyền 2)

Mười Điều Răn

Trong Kinh Thánh có hai phiên bản mười điều răn. Ở dưới đây chúng tôi chép cả hai.  1Mô-sê triệu tập toàn dân I-sơ-ra-ên lại và nói với họ: “Hỡi I-sơ-ra-ên, xin hãy nghe rõ những luật lệ và mạng lịnh tôi nói vào tai anh chị em ngày nay, để anh chị em học thuộc, … More Mười Điều Răn

Giăng 14:1-14 – Ai thấy Ta tức là thấy Cha

 1“Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. 2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. 3Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ … More Giăng 14:1-14 – Ai thấy Ta tức là thấy Cha

Ba-by-lôn Sụp Ðổ (Khải Huyền 18)

 1Sau những điều ấy, tôi thấy một vị thiên sứ khác có quyền năng rất lớn từ trời xuống; trái đất đã rực sáng vì vinh quang của vị thiên sứ đó. 2Vị thiên sứ đó cất tiếng dõng dạc nói rằng,   “Ðã sụp đổ rồi!  Ba-by-lôn lớn đã sụp đổ rồi!  Nó đã trở nên chỗ ở … More Ba-by-lôn Sụp Ðổ (Khải Huyền 18)

Mô-sê xuống núi Si-nai (Xuất Ai Cập Ký 34:29-35)

 29 Mô-sê từ Núi Si-nai đi xuống. Ông đi xuống núi, hai tay ôm hai bảng giao ước. Mô-sê không biết rằng vì đã hầu chuyện với Ðức Chúa Trời mà da mặt ông đã trở nên sáng rực. 30 Khi A-rôn và toàn dân I-sơ-ra-ên trông thấy Mô-sê, và nầy, da mặt ông sáng rực, họ sợ … More Mô-sê xuống núi Si-nai (Xuất Ai Cập Ký 34:29-35)

Giao Ước với Nô-ê (Sáng Thế Ký 9:8-17)

8 Ðức Chúa Trời lại phán với Nô-ê và các con trai ông, 9 “Về phần Ta, Ta lập một giao ước với các ngươi, với dòng dõi các ngươi sau này, 10 và với mọi sinh vật đang sống với các ngươi, tức với mọi loài chim, mọi loài gia súc, mọi loài thú vật đang sống trên đất … More Giao Ước với Nô-ê (Sáng Thế Ký 9:8-17)

Hỏi Chúa Giê-su: “Chồng có được phép ly dị vợ không?”

 1Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến miền Giu-đê và miền bên kia Sông Giô-đanh. Ðám đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ Ngài lại dạy dỗ họ. 2Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si đến gần Ngài và hỏi để thử Ngài, “Chồng có được phép ly dị vợ không?” 3Ngài trả lời … More Hỏi Chúa Giê-su: “Chồng có được phép ly dị vợ không?”