Ain Soph Aur

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Chương 52 – Tarot & Kabbalah Mỗi vũ trụ trong không gian vô hạn đều có một mặt trời trung tâm riêng; và tất cả các mặt trời tâm linh đó hợp với nhau thành Ain Soph Aur [1], vũ trụ nguyên thuỷ [tiếng Anh: protocosmos], Sự Tuyệt đối Dương tính. Sự … More Ain Soph Aur