Dương Thân

☰ Tiếng Anh: Solar Bodies Con người sinh ra để phát triển tâm linh.  Phép Luyện Kim gọi việc này là Công Trình Vĩ Đại.  Trường phái Gnosis của thầy Samael Aun Weor chia Công Trình Vĩ Đại ra làm ba bước, gọi là “Tam Sơn” (Tiếng Anh: Three Mountains). Tam Sơn của Gnosis bao … More Dương Thân