Trạng thái Jinn

Trong những năm cuối của thế kỷ 19, Henri Poincaré phát triển ý tưởng về không gian và hình học. Ông nói rằng khoa học không thể chứng minh rằng không gian chỉ có ba chiều. Theo đó, ông đề xuất tìm hiểu về chiều thứ 4. Sau khi các nhà vật lý học chấp … More Trạng thái Jinn