Arcanum – Ẩn

Từ arcana là số nhiều của arcanum, nghĩa là “bí ẩn sâu thằm”. Đối với những nhà giả kim thuật thời Trung Cổ, arcanum là bí ẩn của tự nhiên. –tarot.vn


Leave a Reply