Mên-chi-xê-đéc

☰ Tiếng Anh: Melchizedek
 

Samael Aun Weor dạy rằng Mên-chi-xê-đéc, hay còn gọi là Changam là thiên thần của Trái Đất, là linh hồn của toàn bộ hành tinh:

Thiên thần Trái Đất chính là người mà Kinh Thánh gọi Mên-chi-xê-đéc, Changam vua của thế giới.

(Light From Darkness – Samael Aun Weor)

Theo ghi chú trong bản dịch tiếng Anh của sách Compte de Gabalis, Mên-chi-xê-đéc là thầy của Mô-se. Dịch giả của tác phẩm đó chép một câu chuyện từ Kinh Koran với tiêu đề là “Mô-se gặp thầy của mình”. Tuy nhiên, Kinh Koran gọi thầy của Mô-se là “Al-Khidr”, dịch sang tiếng Việt là “vị thầy màu xanh lá cây”.

Meeting_Abraham_Melchizedek_MBA_Rennes_73.47.1
Mên-chi-xê-đéc vua Sa-lem mang bánh và rượu đến đón [Áp-ram]. Vua ấy là tư tế của Ðức Chúa Trời Tối Cao. Vua ấy chúc phước cho ông và nói,
“Cầu xin Ðức Chúa Trời Tối Cao,
Ðấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram.
Chúc tụng Ðức Chúa Trời Tối Cao,
Ðấng đã trao vào tay ông những kẻ thù của ông.”

Trong Kinh Thánh, Mên-chi-xê-đéc là vị thầy tâm linh của Áp-ra-ham, và Áp-ra-ham là tổ phụ của dân Do Thái:

Vua Mên-chi-xê-đéc ở Sa-lem này là tư tế của Ðức Chúa Trời Tối Cao, là người đã ra nghinh đón Áp-ra-ham và chúc phước cho ông, sau khi ông đánh bại các vua trở về. Áp-ra-ham đã lấy một phần mười của mọi chiến lợi phẩm chia cho vua ấy. Trước hết tên của vua là “Mên-chi-xê-đéc,” có nghĩa là “Vua Công Chính,” và cũng là vua của Sa-lem, có nghĩa là “Vua Hòa Bình.” Vua không cha, không mẹ, không gia phả, không ngày sinh, không ngày chết, nhưng giống như Con Ðức Chúa Trời, vua cứ làm tư tế đời đời.
(Hê-bơ-rơ 7:1-3, Kinh Thánh)

Bên cạnh đó, Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-su là tư tế theo dòng Mên-chi-xê-đéc:

Cũng vậy Ðấng Christ đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, nhưng Ðấng [chúa Cha] đã nói với Ngài,

“Con là Con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con,”
làm điều đó, giống như Ðấng ấy cũng đã phán trong một chỗ khác,

“Con làm tư tế đời đời,
Theo dòng Mên-chi-xê-đéc.”

(Hê-bơ-rơ 5:5-6, Kinh Thánh)

Leave a Reply