Mên-chi-xê-đéc

☰ Tiếng Anh: Melchizedek

Thiên thần Trái Đất chính là người mà Kinh Thánh gọi Mên-chi-xê-đéc, ChanGam vua của thế giới.

[gnosis.vn: Các hành tinh là cơ thể vật chất của một thiên thần vĩ đại.]
(Light From Darkness – Samael Aun Weor)

Theo ghi chú trong bản dịch tiếng Anh của sách Compte de Gabalis, Mên-chi-xê-đéc chính là Al-Khidr, một nhân vật xuất hiện trong Kinh Koran, là thầy của Mô-sê.

Meeting_Abraham_Melchizedek_MBA_Rennes_73.47.1
Mên-chi-xê-đéc vua Sa-lem mang bánh và rượu đến đón [Áp-ram]. Vua ấy là tư tế của Ðức Chúa Trời Tối Cao. Vua ấy chúc phước cho ông và nói,
“Cầu xin Ðức Chúa Trời Tối Cao,
Ðấng dựng nên trời và đất, ban phước cho Áp-ram.
Chúc tụng Ðức Chúa Trời Tối Cao,
Ðấng đã trao vào tay ông những kẻ thù của ông.”

Vua Mên-chi-xê-đéc ở Sa-lem này là tư tế của Ðức Chúa Trời Tối Cao, là người đã ra nghinh đón Áp-ra-ham và chúc phước cho ông, sau khi ông đánh bại các vua trở về. Áp-ra-ham đã lấy một phần mười của mọi chiến lợi phẩm chia cho vua ấy. Trước hết tên của vua là “Mên-chi-xê-đéc,” có nghĩa là “Vua Công Chính,” và cũng là vua của Sa-lem, có nghĩa là “Vua Hòa Bình.” Vua không cha, không mẹ, không gia phả, không ngày sinh, không ngày chết, nhưng giống như Con Ðức Chúa Trời, vua cứ làm tư tế đời đời.
(Hê-bơ-rơ 7:1-3, Kinh Thánh)

Cũng vậy Ðấng Christ đã không tự tôn mình lên làm Thượng Tế, nhưng là Ðấng đã nói với Ngài,

“Con là Con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con,”
làm điều đó, giống như Ðấng ấy cũng đã phán trong một chỗ khác,

“Con làm tư tế đời đời,
Theo dòng Mên-chi-xê-đéc.”
(Hê-bơ-rơ 5:5-6, Kinh Thánh)


Leave a Reply