Giai Đoạn Phát Sinh

☰ Tiếng Anh: generation stage
     Tiếng Tây Tạng: kye rim
     Tiếng Phạn: utpatti-krama
     Tiếng Việt: giai đoạn đầu tiên, giai đoạn phát triển, giai đoạn phát sanh
Tantra Yoga Tối Thượng được chia hai giai đoạn: giai đoạn phát sinh và giai đoạn thành tựu. Giai đọan phát sinh là giai đoạn đầu.

Giai đoạn đầu tiên là phát sinh, trong tiếng Tây Tạng hoặc thuật ngữ Phật giáo được gọi là “kye rim”, bao hàm cả quán tưởng (hình ảnh) và trì tụng chân ngôn (âm thanh) là những phương tiện trưởng dưỡng các phẩm chất của tâm giác ngộ thuộc về phương diện tương đối của Kim Cương thừa để chuẩn bị cho các trải nghiệm vi tế hơn trong giai đoạn thứ hai. (nguồn: Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên)

No_10 Paramasukha~Chakrasamvara mother~father-web.jpg
Trong tranh mandala này, vị thần chính giữa là Heruka Vajrasattva; người phối ngẫu của ngài là Vajrayogini. Ở giai đoạn phát sinh, môn đệ sẽ nhắm mắt và tập trung vào một hình ảnh như thế này ở trong trí nhớ. Việc này giúp cho môn đệ luyện khả năng tập trung và thiết lập mối quan hệ tâm linh với các vị thần và vị phật trong mandala.

Leave a Reply