Dương Thân

☰ Tiếng Anh: Solar Bodies Con người sinh ra để phát triển tâm linh.  Phép Luyện Kim gọi việc này là Công Trình Vĩ Đại.  Trường phái Gnosis của thầy Samael Aun Weor chia Công Trình Vĩ Đại ra làm ba bước, gọi là “Tam Sơn” (Tiếng Anh: Three Mountains). Tam Sơn của Gnosis bao … More Dương Thân

Cơ Thể Tinh Tú

☰ Tiếng Anh: Astral Body Có hai loại cơ thể tinh tú: cơ thể tinh tú âm và cơ thể tinh tú dương.  Cơ thể tinh tú âm được gọi là cơ thể tham vọng [tiếng phạn: kama rupa].  Người bình thường chỉ có cơ thể tinh tú âm; không có cơ thể tinh tú dương. … More Cơ Thể Tinh Tú