Dương Thân

☰ Tiếng Anh: Solar Bodies Con người sinh ra để phát triển tâm linh.  Phép Luyện Kim gọi việc này là Công Trình Vĩ Đại.  Trường phái Gnosis của thầy Samael Aun Weor chia Công Trình Vĩ Đại ra làm ba bước, gọi là “Tam Sơn” (Tiếng Anh: Three Mountains). Tam Sơn của Gnosis bao … More Dương Thân

Cơ Thể Cảm Xúc

☰ Tiếng Anh: Astral Body Có hai loại cơ thể cảm xúc: cơ thể cảm xúc âm và cơ thể cảm xúc dương.  Cơ thể cảm xúc âm được gọi là cơ thể tham vọng [tiếng phạn: kama rupa].  Người bình thường chỉ có cơ thể cảm xúc âm; không có cơ thể cảm xúc … More Cơ Thể Cảm Xúc