Elohim

Kinh Thánh dịch từ Elohim (tiếng Do Thái: אלהים) là “Đức Chúa Trời”. Phiên dịch này có thể không chính xác vì từ Elohim là số nhiều và bảo gồm cả hai giới tính. El (אל) = Vị thần (nam) Ela (אלה) = nữ thần Elohim (אלהים) = Các vị thần (Nam và nữ). Trong … More Elohim