Elohim

Kinh Thánh dịch từ Elohim (tiếng Do Thái: אלהים) là “Đức Chúa Trời”. Phiên dịch này có thể không chính xác vì từ Elohim là số nhiều và bảo gồm cả hai giới tính.

  1. El (אל) = Vị thần (nam)
  2. Ela (אלה) = nữ thần
  3. Elohim (אלהים) = Các vị thần (Nam và nữ).

Trong Kinh Thánh, Elohim dùng đại từ số nhiều “Chúng ta” để nói về bản thân:

Sau đó Thượng Đế bảo, “Chúng ta hãy tạo nên con người theo hình ảnh của chúng ta…” (Sáng thế ký 1:26 – Kinh Thánh)

Nếu chúng ta cho rằng từ Elohim là số nhiều thì ý nghĩa của từ này giống “Các thiên sứ” hoặc “Các Vị Thần” hơn là “Đức Chúa Trời”.

Trong đoạn sau, chúng ta thấy rằng Elohim bao gồm cả hai giới tính:

Đức Chúa Trời [Elohim] dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời [Elohim]; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. (Sáng thế ký 1:27 – Kinh Thánh)

Trang Wikipedia về Elohim giải thích về những quan điểm khác nhau trong các tôn giáo phương Tây, đối với ý nghĩa của từ Elohim.


Leave a Reply