Kabir

Từ điển Ả rập – Anh dịch từ Kabir (كبير) là to, lớn, quan trọng, vĩ đại, đáng kể, nhiều, cao, lão, cao cấp, khổng lồ, rộng. Từ điển Hindi – Anh dịch từ Kabir (कबीर) là cao quý, vĩ đại, là tên của một nhà thơ ở Bắc Ấn Độ, thánh ở cuối thế … More Kabir