Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực

✏ Tác giả: Samael Aun Weor, 📖 Luận Thuyết về Tâm Lý Học Cách Mạng Trong thời đại thoái hoá và suy đồi này, những người suy nghĩ một cách sâu sắc và hoàn toàn chú tâm được coi là bất thường. Các ý nghĩ khác nhau nổi lên từ trung tâm trí thức[1], không phải từ một cái Tôi … More Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực

More Chương 14 – Những suy nghĩ tiêu cực