Bạch Đại Hội Quán

tenthousandbhuddahongkong-cropped
Tu viện 10000 vị Phật, Hong Kong

Trong sách của thầy Samael “Bạch Đại Hội Quán” bao gồm các vị Phật, các vị bồ tát, các thiên thần, các bậc giác ngộ, v.v.

“Bạch Đại Hội Quán” giống từ “Tăng” (tiếng Phạn: Sangha) trong bối cảnh của tam bảo Phật giáo.

Bạch Đại Hội Quán dẫn đường cho các tôn giáo trên thế giới nhưng không thuộc về bất kỳ tổ chức nào ở trong cõi vật chất.


Leave a Reply