Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ

☰ Tiếng Anh: The seven great cosmic planes

Ở chương thứ nhất của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo, thầy Samael Aun Weor nói rằng vợ, chồng phải có sự đồng cảm trong cả bảy không gian vĩ đại của vũ trụ. Khi giải thích ý tưởng này thầy đã nhắc đến năm không gian sau:

 1. [không gian] vật chất
 2. [không gian của] năng lực
 3. [không gian của] cảm xúc (hay còn gọi là cõi tinh tú)
 4. [không gian của] tư tưởng
 5. [không gian của] ý chí

Khi nói về những không gian này, bản gốc dùng từ planos, dịch từ tiếng Tây Ban Nha theo nghĩa đen là mặt phẳng. Ở đây, gnosis.vn dịch từ này là cõi.

Chương 5 của sách Esoteric Philosophy of Love and Marriage của Dion Fortune có ý kiến khác. Bà Dion Fortune liệt kê bảy không gian vũ trụ như sau:

 1. Cõi vật chất
 2. Cõi cảm xúc [tiếng Anh: Astral Plane] hạ cấp
 3. Cõi cảm xúc cao cấp
 4. Cõi tư tưởng [tiếng Anh: Mental Plane] hạ cấp
 5. Cõi tư tưởng cấp trên
 6. Cõi tâm linh [tiếng Anh: Spiritual Plane] hạ cấp
 7. Cõi tâm linh cao cấp

Sách Esoteric Philosophy of Love and Marriage chưa có bản dịch tiếng Việt. Tuy nhiên, chúng ta có bản dịch của riêng chương 15 ở dây. Nội dung của chương 15 cũng liên quan đến chủ đề bảy không gian vĩ đại.


Leave a Reply