Bảy không gian vĩ đại của vũ trụ

☰ Tiếng Anh: The seven great cosmic planes

Ở chương thứ nhất của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo, thầy Samael Aun Weor nói rằng vợ, chồng phải có sự đồng cảm trong cả bảy không gian vĩ đại của vũ trụ. Khi giải thích ý tưởng này thầy đã nhắc đến năm không gian sau:

 1. [không gian] vật chất
 2. [không gian của] năng lực
 3. [không gian của] cảm xúc (hay còn gọi là cõi tinh tú)
 4. [không gian của] tư tưởng
 5. [không gian của] ý chí

Khi nói về những không gian này, bản gốc dùng từ planos, dịch từ tiếng Tây Ban Nha theo nghĩa đen là mặt phẳng. Ở đây, gnosis.vn dịch từ này là không gian.

Chương 5 của sách Esoteric Philosophy of Love and Marriage của Dion Fortune có ý kiến khác. Bà Dion Fortune liệt kê bảy không gian vũ trụ như sau:

 1. Không gian vật chất
 2. Không gian tinh tú [tiếng Anh: Astral Plane] cấp dưới
 3. Không gian tinh tú cấp trên
 4. Không gian tư tưởng [tiếng Anh: Mental Plane] cấp dưới
 5. Không gian tư tưởng cấp trên
 6. Không gian tâm linh [tiếng Anh: Spiritual Plane] cấp dưới
 7. Không gian tâm linh cấp trên

Leave a Reply