Đơn Tử

☰ Tiếng Anh: Monad

Đơn Tử cũng được gọi là Bộ Tam Thể Thần Thánh, Atman-Buddhi-Manas, Atman-Buddhi, hay là Chân Thần.

Đơn tử bao gồm ba cơ thể Atman, Buddhi, và Manas Cấp Cao, trong ba sephiroth Kheseđ, Geburah, và Tiphereth.

monad

Khi tự quan sát, chúng ta thấy:

  • 1. Cơ thể Vật chất
  • 2. Cơ thể Sinh lực
  • 3. Cơ thể Cảm xúc, hay còn gọi là cơ thể tham vọng [tiếng Phạn: Kama Rupa]
  • 4. Cơ thể Tư tưởng thú vật
  • 5. Tinh Chất (thường bị mắc kẹt trong cái “tôi“)

[…]

Cao hơn Tinh Chất này có Bộ Tam-Thể Thần Thánh mà không được hiện thân trong con người:

  • 6. Cơ Thể Ý Chí, hay còn gọi là Nhân Hồn, là Manas
  • 7. Cơ thể Buddhi, hay còn gọi là Linh Hồn
  • 8. Cơ Thể Atman, hay còn gọi là Innermost.

(Tarot and Kabbalah, Samael Aun Weor)


Leave a Reply