Soul

  • Tiếng Tây Ban Nha: Alma
  • Tiếng Hy Lạp: ψῡχή (phiên âm: psychē)

Vì Kinh Thánh tiếng việt dịch psychē là Linh Hồn cho nên Gnosis.vn cũng dịch thế. Tuy nhiên, ý nghĩa của ψῡχή trong Kinh Thánh và trong giáo phái Gnosis khác với định nghĩa thông thường của Linh Hồn trong văn tiếng Việt.

“Nhờ sự kiên trì mà các con sẽ có được linh hồn mình.”  (Lu-ca 21:19, Kinh Thánh)

Các bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt dịch cầu ở trên là “con sẽ giữ được linh hồn mình”. Tuy nhiên, từ gốc, trong tiếng Hy Lạp, là κτήσασθε, có nghĩa là “đạt được”, “lấy được” hay “có được”, và được các phiên bản Kinh Thánh tiếng Anh dịch là “acquire”, “win”, hoặc “gain”.

Con người sở hữu Tinh Chất, những vật liệu tâm linh để tạo nên Linh Hồn, hoặc đúng hơn là để kết tinh Linh Hồn, dù thế nhưng họ vẫn chưa có Linh Hồn.

(Samael Aun Weor – The Need to Crystallize the Soul)

bay-co-theTrong Kabbalah, phần tâm linh và tình cảm của con người liên quan đến sephiroth Hod (tình cảm), Netzach (tư tưởng), Tiphereth (ý chí; Nhân Hồn [Human Soul]), và Geburah (Tâm thức; Thần Hồn [Spiritual Soul]). Hơn nữa, những sephiroth này trải qua những giai đoạn phát triển, được giải thích như năm dạng hay cấp độ của soul: nephesh, neshemah, ruakh, khaiah, và yekhiđah.

Trong đạo Hindu và đạo Phật, từ hồn thường liên quan đến từ Sanskrit Atman, được định nghĩa như là “bản ngã.” Tuy nhiên, từ này đã bị dịch sai hàng thế kỷ.

Đức Phật dạy rằng không có “soul” theo nghĩa một nhân tố định hình một con người tồn tại thường hằng, vĩnh viễn bên ngoài cơ thể. Samael Aun Weor sử dụng từ soul theo cách Phật giáo dùng chữ “cơ thể” (trong đó có cả cơ thể vật chất và các thể phi vật chất); mỗi thể, ngay cả khi được tạo ra và làm tinh sạch, chỉ là một phương tiện, và vì thế nên là vô thường. Cái vĩnh cửu là cái sử dụng những cơ thể này.

Trên thực tế, người bình thường chưa có “soul”; họ mới chỉ có nguyên thể hay hạt giống của soul, mà nó phải được lớn lên qua “sự sinh ra lần thứ hai.” Như Chúa Giêsu đã giải thích, “Với lòng kiên nhẫn, con sẽ có được hồn của mình.” (Lu-ca 21:19, Kinh Thánh) Vì thế, sự phát triển của soul chỉ là sự bắt đầu của con đường tiến đến sự phát triển trọn vẹn. Sau đó, còn có nhiều công việc lớn hơn nhiều khác cần phải hoàn thành.

Từ “soul” không nên nhầm với “spirit,” nói đến một phương diện cao hơn của Cái Sâu Thẳm Bên Trong (Atman; Kheseđ).


Leave a Reply