Sanctum Sanctorum và thần chú IAO

Sanctum Sanctorum chỉ phần thiêng liêng nhất của một đền thờ.

Sanctum Sanctorum là phiên dịch tiếng Latin của từ gốc tiếng Do thái: Kodesh HaKodashim (קודש הקודשים), dịch nghĩa đen là “thiêng liêng [nhất] của các sự thiêng liêng”. Trong văn tiếng Do thái cổ, chúng ta thấy rằng cấu trúc ngữ pháp “X của các X” có nghĩa là “X nhất”. Vì thế cho nên chúng ta có thể dịch “Kodesh HaKodashim” là “thiêng liêng nhất”. Theo Kinh Thánh (I Các Vua, chương 6), ở trong thánh đường đền thờ của vua Solomon có một phòng nhỏ được gọi là Kodesh HaKodashim.

Sanctum Sanctorum là phòng trong cùng của đền thờ Solomon (8)

IAO

Mỗi năm một lần thầy tư tế thượng phẩm (là vị thầy tối cao trong đạo Do thái) được đi vào trong phòng đó để làm lễ Yom Kippur, là buổi lễ quan trọng nhất trong lịch của người Do thái. Ngoài buổi lễ đó thì không ai được vào phòng Kodesh HaKodashim.

Truyền thống đạo Do thái cho rằng thầy tư tế thượng phẩm chỉ được phát âm tên của đức Giê-hô-va (יהוה) vào ngày lễ Yom Kippur ở trong Kodesh HaKodashim của đền thờ Solomon. Vào những dịp khác thì không ai phát âm tên đó. Vì chữ viết tiếng Do Thái cổ điện chỉ có phụ âm, không có nguyên âm, và vì tên này không được phát âm ở ngoài Kodesh HaKodashim cho nên những môn đồ đạo Do thái ngày nay không thống nhất với nhau về cách phát âm tên (יהוה) này. Người Hy Lạp gọi tên này là Tetragrammaton, có nghĩa là “từ bốn ký tự”. Để biết cách phát âm tên (יהוה) này chúng ta có thể nhìn các bản dịch kinh thánh cổ. Vì tiếng Hy Lạp có đầy đủ nguyên âm và phụ âm cho nên chúng ta có thể xem bản dịch cổ của Kinh Thánh để biết những người trước đây hàng nghìn năm hiểu thế nào về cách phát âm Tetragrammaton. Văn bản Kinh Thánh Hy Lạp được các nhà cổ học gọi là bản 4Q120 đánh vần Tetragrammaton trong tiếng Hy lạp là ΙΑΩ. Đó chính là thần chú IAÔ thầy Samael dạy ở trên.


Leave a Reply