Phân tích Giao dịch

Học thuyết Phân tích Tương giao hay còn gọi là Phân tích Giao dịch (Transactional Analysis) là trường phái tâm lý học được thành lập bởi Bác sĩ Tâm lý Eric Berne. Nền tảng của học thuyết Phân tích Giao dịch là học thuyết Phân tích Cấu trúc (Structural Analysis). “Games People Play” (tạm dịch: Trò chơi Tâm lý) là tác phẩm nổi tiếng nhất của học thuyết Phân tích Giao dịch, được xuất bản lần đầu năm 1964.

Bia sách ấn bản đầu tiên, 1964

Bên cạnh những ý tưởng hữu ích, đây cũng là một cuốn sách rất hài hước. Vì thế, nó đã trở thành một trong những tác phẩm tâm lý học bán chạy nhất trong lịch sử.

Tài liệu giới thiệu về Phân tích Giao dịch của B.S. Nguyễn Minh Tiến


Leave a Reply