Thuỷ ngân, lưu huỳnh, muối

“Thuỷ ngân là khía cạnh tâm linh của tinh dịch và lưu huỳnh là ngọn lửa thiêng liêng”. (Samael Aun WeorThe Major Mysteries).

“Ngọn lửa là lưu huỳnh trong thuật luyện kim đan.
Thuỷ ngân là tâm linh trong thuật luyện kim đan.
Muối là sự thành tựu trong thuật luyện kim đan”.

(Samael Aun WeorKabbalah of the Mayan Mysteries).


Leave a Reply