Ischmetch

Trong sách “Beelzebub’s Tales to his Grandson” bởi G. I. Gurdjieff, Ischmetch, Ishmetch, Ismech hoặc là Ishmesch chỉ một trạng thái phát triển tâm linh cao. Gurdjieff giải thích về ý nghĩa của Ischmetch ở chương 45, đoạn 1147-1149. Ở đó Gurdjieff giải thích rằng khi một điểm đạo đồ đã đạt tới trạng thái Ischmetch thì họ sẽ có khả năng nạp năng lượng sống trực tiếp từ nguồn năng lượng trung ương của vũ trụ và không cần lấy sức sống từ bất kỳ nguồn nào khác nữa. Bên cạnh đó họ sẽ sống vĩnh viễn cho đến khi muốn chết.

Ấn bản đầu tiên của sách All and Everything (Beelzebub’s Tales to his Grandson)

Leave a Reply