Donum Dei

Donum Dei trong tiếng Latinh có nghĩa là “Ân huệ từ Thượng đế”.

“Donum Dei là “Ân huệ của Thượng đế” cho phép chúng ta hiểu được khoa học của công trình vĩ đại. Một người không thể hiểu được khoa học này nếu họ không nhận được Donum Dei, Ân huệ từ Thượng đế cho phép họ hiểu nó; và người duy nhất có thể ban tặng món quà này là Đức Cha của tất cả ánh sáng. Chỉ người mới có thể ban tặng Donum Dei.”

(Samael Aun Weor – Baptism and the Philosophical Stone)

Cần phải nhận được Donum-Dei để lĩnh hội tất cả khoa học của công trình vĩ đại. Sự sám hối đích thực được xây dựng trên nền tảng của những bí ẩn tình dục.”

(Samael Aun Weor – Pistis Sophia Unveiled)
Một trong 12 hình minh hoạ về Donum Dei tại thư viện Paris, Bibliothèque L’Arsenal MS. 975 (90 C.S.A.L.), thế kỷ thứ 17

Leave a Reply