Giăng 14:1-14 – Ai thấy Ta tức là thấy Cha

1“Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. 2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. 3Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. 4Các ngươi biết Ta đi đâu và biết đường đến đó.”

1“Lòng các ngươi đừng bối rối; hãy tin Ðức Chúa Trời, và hãy tin Ta nữa. 2Trong nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở; nếu không như thế, Ta đã bảo cho các ngươi rồi. Ta đi chuẩn bị cho các ngươi một chỗ. 3Nếu Ta đi và chuẩn bị cho các ngươi một chỗ, Ta sẽ trở lại để đem các ngươi đi với Ta, hầu Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. 4Các ngươi biết Ta đi đâu và biết đường đến đó.”

5Thô-ma thưa với Ngài, “Lạy Chúa, chúng con không biết Ngài đi đâu, làm sao biết đường đến đó được?”
6Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Ta là con đường, chân lý, và sự sống. Không ai đến với Cha mà không qua Ta. 7Nếu các ngươi biết Ta, các ngươi cũng biết Cha Ta; từ nay trở đi, các ngươi biết Ngài và đã thấy Ngài.”
8Phi-líp thưa với Ngài, “Lạy Chúa, xin chỉ Cha cho chúng con thì chúng con mãn nguyện rồi.”
9Ðức Chúa Jesus nói với ông, “Hỡi Phi-líp, Ta đã ở với các ngươi khá lâu mà các ngươi vẫn chưa biết Ta sao? Ai thấy Ta tức là thấy Cha.
Sao ngươi còn hỏi, ‘Xin chỉ Cha cho chúng con’? 10Ngươi không tin rằng Ta ở trong Cha, và Cha ở trong Ta sao? Những lời Ta nói với các ngươi chẳng phải tự Ta nói, nhưng là Cha, Ðấng ở trong Ta, đang làm việc của Ngài. 11Khi Ta nói Ta ở trong Cha và Cha ở trong Ta, hãy tin Ta; bằng không, hãy dựa vào những việc Ta làm mà tin Ta. 12Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, ai tin Ta cũng sẽ làm việc Ta làm, và sẽ làm những việc lớn hơn, vì Ta trở về với Cha.
13Các ngươi nhân danh Ta cầu xin bất cứ điều chi, Ta sẽ làm cho, để Cha được tôn vinh nơi Con. 14Nếu các ngươi nhân danh Ta cầu xin điều chi, Ta sẽ làm cho.”

(Trích Kinh Thánh bản dịch 2011)


Leave a Reply