Nhân Hồn

☰ Tiếng Anh: Human Soul Các từ đồng nghĩa: Bản thể, phần Sâu Thẳm Nhất trong mỗi chúng ta có hai Hồn Sinh Đôi: Nhân Hồn và Thần Hồn [tiếng Anh: Human Soul and Divine Soul]. Trong thú vật trí năng bình thường, Bản thể, Cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai, nhưng … More Nhân Hồn

Psyche

Trong mối tương quan với con người, từ psyche chỉ nhân hồn. (Tiếng Hy Lạp: Ψυχη) “soul, tâm, tâm linh; hơi thở; cuộc sống, cuộc sống của một người, cái nguyên lý sức sống vô hình hay thực thể choán giữ và chi phối cơ thể vật chất; sự hiểu biết.” Psykhe xuất phát từ … More Psyche