Psyche

Trong mối tương quan với con người, từ psyche chỉ nhân hồn.

(Tiếng Hy Lạp: Ψυχη) “soul, tâm, tâm linh; hơi thở; cuộc sống, cuộc sống của một người, cái nguyên lý sức sống vô hình hay thực thể choán giữ và chi phối cơ thể vật chất; sự hiểu biết.” Psykhe xuất phát từ  ψυχή (psūkhē), “cuộc sống”, theo nghĩa “hơi thở”, được hình thành từ động từ ψύχω psukhō, có nghĩa là “thổi”.

Trong truyền thống Hy Lạp bí truyền, nhân hồn được tượng trưng bởi một trinh nữ tuyệt đẹp được Eros yêu thương (tình yêu thần thánh). Apuleius kể câu chuyện này trong cuốn “Con Lừa Vàng”.

Öèôðîâàÿ ðåïðîäóêöèÿ íàõîäèòñÿ â èíòåðíåò-ìóçåå Gallerix.ru
Psyche và Amor (Tiếng Hy Lạp: Eros), tranh của François Gérard, 1798

Không phải mọi thể xác đều giống nhau: của loài người [tiếng Hy Lạp: anthrōpos] thì khác, của loài vật thì khác, của loài chim thì khác, của loài cá thì khác. Lại có những cơ thể thuộc thiên giới [tiếng Hy Lạp: epouranios] và những cơ thể thuộc địa giới [tiếng Hy Lạp: epigeios]. Nhưng vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc thiên giới [epouranios] thì khác, vẻ rạng rỡ của những vật thể thuộc địa giới [epigeios] thì khác. Vinh quang mặt trời thì khác, vinh quang mặt trăng thì khác, vinh quang của các vì sao khác; vinh quang của vì sao nầy với vinh quang của vì sao kia cũng khác.

Việc phục sinh của người đã chết cũng vậy. Gieo xuống thì hư nát, mà chỗi dậy thì bất diệt; gieo xuống thì hèn hạ, mà chỗi dậy thì vinh quang; gieo xuống thì yếu đuối, mà chỗi dậy thì mạnh mẽ: gieo xuống là thân thể có sinh khí [tiếng Hy Lạp: psychikos, tiếng Anh: soul body], mà chỗi dậy là thân thể có thần khí [tiếng Hy lạp: pneumatikos, tiếng Anh: Spirit Body]. Nếu có thân thể có sinh khí [psychikos], thì cũng có thân thể có thần khí [pneumatikos]. Và như đã được viết, con người [tiếng Hy lạp: anthrōpos] đầu tiên là Ađam được dựng nên thành một linh hồn sống [tiếng Anh: living soul], còn Ađam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Tuy nhiên, loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí [pneumatikos], nhưng là loài có sinh khí [psychikos]; loài có thần khí [pneumatikos] chỉ xuất hiện sau đó.

(I Corinthians 15, Kinh Thánh)


Leave a Reply