Tính Cách

☰ Tiếng Anh: Personality Tính Cách là thời gian. Tính Cách tồn tại trong thời kỳ riêng của nó và không đầu thai chuyền kiếp. Sau khi chết, Tính Cách cũng đi xuống mồ mả. Sẽ không có một ngày mai cho Tính Cách. Tính Cách sống ở nghĩa trang, đi thang lang trong nghĩa … More Tính Cách