Tinh Chất

☰ Tiếng Anh: The Essence Các từ đồng nghĩa: Buddhata Phật Tính Trong thú vật trí năng bình thường, Bản Thể, cái Sâu Thẳm Nhất, không sinh, không diệt, không đầu thai chuyển kiếp, nhưng có gửi Tinh Chất đến mỗi Tính Cách mới. Tinh Chất là một phần nhỏ của Nhân Hồn, của Phật … More Tinh Chất