ANAGARIKA

(Tiếng Phạn: अनगारिका) Nghĩa đen là “người vô gia cư”. Từ này chỉ những người đã từ bỏ xã hội trần thế nhưng chưa thực sự là “sư”.

Từ này cũng được dùng cho một chức danh trong hội phép thuật đen.

“Người Pháp sư trắng tha thiết hướng tới trạng thái thiên thần. Các Chúa Tể của phe Bóng tối đối lập muốn đạt đến trạng thái Anagarikas.” (Samael Aun Weor, Hôn Nhân Hoàn Hảo)


Leave a Reply