Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới (Lu-ca 14:15-24)

Ảnh minh hoạ từ trường phái Chính Thống Giáo

Ðức Chúa Jesus lại dùng ngụ ngôn và nói với họ rằng, “Vương quốc thiên đàng giống như một vua kia tổ chức tiệc cưới cho con trai mình.  Vua sai các đầy tớ mình đi mời các quan khách đã được mời đến dự tiệc, nhưng những người ấy không đến.  Vua lại sai các đầy tớ khác và dặn, ‘Các ngươi hãy nói với những người đã được mời rằng: Này, ta đã chuẩn bị tiệc cưới xong, bò và thú béo đã làm thịt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, mời đến dự tiệc.’  Nhưng các quan khách ấy chẳng coi việc đó ra gì, và họ bỏ đi. Người thì đi thăm ruộng rẫy, kẻ thì đi buôn bán,  còn những người khác lại bắt các đầy tớ của vua mà ngược đãi và giết đi. Vua nổi giận và sai quân đi diệt những kẻ giết người và thiêu hủy thành trì của họ. Ðồng thời vua bảo các đầy tớ, ‘Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng.  Vậy hãy đi ra các ngã đường, hễ gặp ai, các ngươi hãy mời họ đến dự tiệc.’ Các đầy tớ đi khắp các ngã đường và mời mọi người họ gặp, bất luận người tốt hay xấu, vậy phòng tiệc đầy các thực khách. Nhưng khi vua vào phòng tiệc để quan sát các thực khách, vua thấy một người không mặc y phục dự tiệc cưới. Vua hỏi người ấy, ‘Này bạn, sao bạn đã vào đây mà không chịu mặc y phục dự tiệc cưới?’ Người ấy không đáp được lời nào. Vua truyền cho các đầy tớ mình, ‘Hãy trói tay chân hắn lại và quăng hắn ra nơi tối tăm, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.’ Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.”

(Lu-ca 14:15-24, Kinh Thánh – bản dịch 2011)


Leave a Reply