Chúa Giê-su Cầu Nguyện trong Vườn Ghết-sê-ma-nê (Ma-thi-ơ 26:36-46)

Bấy giờ Ðức Chúa Jesus đi với họ đến một chỗ gọi là Ghết-sê-ma-nê. Ngài nói với các môn đồ, “Hãy ngồi đây trong khi Ta lại đằng kia cầu nguyện.”

Ngài đem Phi-rơ và hai con trai của Xê-bê-đê theo, rồi Ngài bắt đầu buồn bã và sầu não.  Ngài nói với họ, “Linh hồn Ta quá buồn bã, gần chết. Hãy ở đây và thức canh với Ta.”

Ngài đi xa hơn một quãng nữa, sấp mình xuống đất, và cầu nguyện rằng, “Lạy Cha của con, nếu có thể được, xin cho chén này qua khỏi con; nhưng không theo ý con mà theo ý Cha.”

Sau đó Ngài trở lại chỗ các môn đồ và thấy họ đang ngủ. Ngài nói với Phi-rơ, “Thế thì các ngươi không thể thức canh với Ta một giờ sao? Hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ. Tâm linh thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

Ngài lại đi lần thứ hai và cầu nguyện, “Lạy Cha của con, nếu chén này không thể qua khỏi con, mà con phải uống, thì xin ý Cha được nên.”

Ngài trở lại lần nữa và thấy các môn đồ vẫn còn ngủ, vì mắt họ đã nặng trĩu quá rồi. Ngài rời họ một lần nữa, đi cách ra một khoảng, và cầu nguyện lần thứ ba. Ngài cũng cầu nguyện như lần trước. Sau đó Ngài trở lại với các môn đồ và nói, “Bây giờ mà các ngươi vẫn còn ngủ và nghỉ ư? Này, giờ đã đến, Con Người sẽ bị phản nộp vào tay những kẻ tội lỗi.  Hãy đứng dậy, chúng ta đi. Này, kẻ phản Ta đã đến.”

(Ma-thi-ơ 26:36-46, Kinh Thánh – bản dịch 2011)

Chúa Giê-su câu nguyện ở vườn Ghết-sê-ma-nê

Leave a Reply