Ngụ Ngôn về Mười Trinh Nữ

“Khi ấy vương quốc thiên đàng sẽ giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.  Trong các cô ấy, có năm cô dại và năm cô khôn. Năm cô dại cầm đèn đi nhưng không đem dầu theo với mình. Nhưng năm cô khôn mang bình dầu theo với đèn của mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các cô buồn ngủ và ngủ thiếp đi. Ðến nửa đêm có tiếng kêu lớn, ‘Kìa, chàng rể đến kia. Hãy mau mau ra đón.’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ đều thức dậy và khêu tim đèn của mình lên. 

Các cô dại nói với các cô khôn, ‘Xin các chị cho chúng tôi ít dầu, vì đèn chúng tôi sắp tắt.’ 

Nhưng các cô khôn đáp, ‘Không được, e không đủ dầu cho đèn của chúng tôi và đèn của các chị. Chi bằng các chị hãy đến những người bán dầu mà mua là hơn.’ 

Ðang khi các cô ấy đi mua dầu, chàng rể đến, và những ai đã sẵn sàng đều cùng chàng rể vào dự tiệc cưới; rồi các cửa đóng lại.  

Lát sau các trinh nữ kia cũng đến và gọi, ‘Chủ ơi, chủ ơi, xin mở cửa cho chúng tôi.’

Nhưng chủ đáp, ‘Thú thật với các cô, tôi không biết các cô.’ Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ.”

(Ma-thi-ơ 25:1-13 Kinh Thánh bản dịch 2011)

Fresco Hy Lạp: Ngụ ngôn về 10 trinh nữ


Leave a Reply