Trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 6:31-34)

“Vậy các ngươi đừng lo lắng mà nói rằng, ‘Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì?’ Vì các dân ngoại luôn tìm kiếm những điều ấy, còn Cha trên trời của các anh em đã biết các ngươi cần những điều ấy rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Ðức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, rồi anh em sẽ được mọi thứ ấy. Vậy các anh em đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy.”


Leave a Reply