Eidolon

☰Tiếng Hy Lạp: εἴδωλον

Trong bối cảnh của Gnosis và hội Thông Thiên Học, Eidolon thường được dùng để chỉ Cơ thể Cảm xúc.

Từ này có nghĩa là “sự xuất hiện, phản chiếu của chính mình trong nước hoặc trong gương, cũng có nghĩa là một hình ảnh trong tâm trí, sự hiện ra, bóng ma”; Eidolon cũng có nghĩa là “bất kỳ hình ảnh, hình tượng vật chất nào”. Eidolon là từ được Latinh hóa của “-oeides” trong tiếng Hy Lạp, bắt nguồn từ “eidos” có nghĩa là “hình tướng”, có liên quan đến “idein” có nghĩa là “để xác định”. Như vậy, “eidenai” theo nghĩa đen có nghĩa là “để xác định, để nhận biết, nhận thức về mặt lý trí”.

Trong văn học Hy Lạp cổ đại, eidolon được dùng để chỉ các hình tướng cảm xúc mà người chết sử dụng. Những hình tướng này thường mô phỏng theo hình dáng cơ thể vật chất của họ trước đây.


Leave a Reply