Bốn cơ thể tội lỗi

Tiếng Anh: Four Bodies of Sin

Bốn cơ thể tội lỗi bao gồm:

  • cơ thể vật chất
  • cơ thể khí lực
  • cơ thể cảm xúc
  • cơ thể lý trí

Thầy Samael liệt kê bốn cơ thể tội lỗi trong chương 2 của sách Tarot và Kabbalah.

Trong chương 19 của sách Hôn Nhân Hoàn Hảo, thầy giải thích rằng 5 điểm đạo đại bí ẩn tương ứng với sự thức tỉnh của kundalini trong năm cơ thể hiện sinh: cơ thể vật chất (1), cơ thể khí lực (2), cơ thể cảm xúc (3), cơ thể lý trí (4), cơ thể ý chí (5). Chúng ta thoát khỏi ảnh hưởng xấu của bốn cơ thể tội lỗi khi đạt tới điểm đạo đại bí ẩn thứ tư, là điểm đạo tương ứng với cơ thể lý trí:

ĐIỂM ĐẠO ĐẠI BÍ ẨN THỨ TƯ

Khi con Rắn thứ tư đã trỗi dậy trong ống tủy của cơ thể lý trí thì ta đạt đến điểm đạo thứ tư của đại bí ẩn. Con rắn này cũng vươn lên đến giữa lông mày và đi xuống trái tim. Trong cõi lý trí, đức Sanat Kumara luôn chào đón ứng viên và nói:

Con đã giải thoát khỏi Bốn Cơ Thể Tội Lỗi. Con là một vị Phật. Con đã bước vào thế giới của thánh thần. Con là một vị Phật. Bất cứ ai đã giải thoát khỏi Bốn Cơ Thể Tội Lỗi đều là một vị Phật. Con là một vị Phật. Con là một vị Phật.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo – Chương 19: Điểm Đạo)

Leave a Reply