Áo Cưới của Linh hồn

Áo Cưới của Linh hồn là dương thân. Chúng ta có thể vào các thế giới siêu việt khi xuất hồn trong cơ thể cảm xúc, cơ thể lý trí, và cơ thể ý chí. Tuy nhiên, nếu chúng ta chưa kết tinh dương thân, mà Chúa Giê-su gọi là Áo Cưới của Linh hồn thì cơ thể cảm xúc, lý trí, và ý chí của chúng ta vẫn chỉ là âm thân, tức là sức mạnh tâm linh chưa được kết tinh trong ba cơ thể đó và chúng ta không thể ở lại lâu dài trong các cõi siêu việt.

Chúa Giê-su lại dùng ngụ ngôn để dạy dân chúng. Ngài kể, “Nước Trời giống như một ông vua kia làm tiệc cưới cho con trai mình. Vua mời một số khách đến dự. Khi tiệc đã sẵn sàng, vua sai đầy tớ đi nhắc, nhưng họ từ chối không đến.
Vua lại sai những đầy tớ khác, dặn chúng như sau, ‘Hãy đi nhắc các khách được mời là tiệc đã sẵn sàng. Ta đã cho giết bò và bê mập, mọi việc đã sẵn cả rồi. Hãy đến dự tiệc cưới.’
Nhưng họ chẳng đếm xỉa gì đến các đầy tớ, chỉ mải lo việc riêng. Người thì đi ra đồng làm việc, kẻ thì lo việc buôn bán. Một số khác lại còn bắt mấy người đầy tớ đánh đập và giết đi. Vua nổi giận sai quân lính giết bọn sát nhân ấy và đốt tiêu thành của bọn họ.
Rồi vua bảo các đầy tớ rằng, ‘Tiệc cưới sẵn sàng. Ta đã mời khách nhưng họ không xứng đáng đến dự. Thôi bây giờ chúng bay hãy ra mọi góc đường gặp ai thì mời đến dự tiệc của ta.’ Nên các đầy tớ đi ra mọi góc đường, gặp ai cũng mời, bất luận xấu tốt. Phòng tiệc đầy khách.
Khi bước vào xem khách dự tiệc, vua thấy một người không mặc áo dành cho tiệc cưới. Vua hỏi, ‘Này anh, ai cho phép anh vào đây? Tại sao anh không mặc áo dành cho tiệc cưới?’ Nhưng người đó làm thinh. Vua liền bảo mấy người đầy tớ, ‘Trói tay chân nó lại đem quăng ra chỗ tối tăm, nơi có khóc lóc và nghiến răng vì đau đớn.’
Thật vậy, nhiều người được mời nhưng chỉ có ít người được chọn
.”

(Ma-thi-ơ 22:1-14, Kinh Thánh)

Trong Luca 21:19 chúng ta đọc:

Nhờ kiên trì chịu đựng các ngươi sẽ được linh hồn mình.

Luca 21:19, Bản dịch 2011

Giáo lý này không bao giờ được giảng dạy trong nhà thờ Kitô giáo vì ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này đã bị quên đi từ hàng thế kỷ trước. Các linh mục hiện tại tin rằng linh hồn có sẵn từ lúc chúng ta sinh ra. Đọc thêm ở đây.


Leave a Reply