Chiếc thang của Gia-cốp

Ảnh minh họa từ “Figures de la Bible”, 1728

10 Bấy giờ Gia-cốp rời khỏi Bê-e Sê-ba và lên đường đến Cha-ran. 11 Chàng đến một nơi kia thì hoàng hôn đã buông xuống nên đành phải nghỉ đêm tại đó. Chàng lấy một hòn đá ở đó dùng làm gối để gối đầu và nằm ngủ tại đó. 12 Chàng thấy chiêm bao, và nầy, một chiếc thang bắt từ mặt đất mà đầu thang lên đến tận trời, các thiên sứ của Ðức Chúa Trời đi lên và đi xuống trên thang ấy. 13 Và kìa, CHÚA đứng ở trên đầu thang và phán, “Ta là CHÚA, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham tổ phụ ngươi và Ðức Chúa Trời của I-sác. Ta ban cho ngươi và dòng dõi ngươi xứ ngươi đang nằm. 14 Dòng dõi ngươi rồi đây sẽ nhiều như bụi trên đất. Dòng dõi ngươi sẽ tràn ra khắp đông, tây, nam, bắc. Qua ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên thế gian sẽ được phước. 15 Nầy, Ta ở với ngươi và sẽ gìn giữ ngươi bất cứ ngươi đến đâu. Ta sẽ đem ngươi trở về xứ nầy, vì Ta sẽ không lìa bỏ ngươi, cho đến khi Ta làm xong những gì Ta đã phán với ngươi.”
16 Bấy giờ Gia-cốp giựt mình thức giấc và nói, “Quả thật, CHÚA có ở nơi nầy mà mình không biết.” 17 Chàng phát sợ và nói, “Nơi đây thật đáng sợ thay! Quả thật đây là nhà Ðức Chúa Trời, chứ chẳng còn nơi nào khác. Ðây chính là cửa thiên đàng.”

(Sáng thế ký 28:10-17, Kinh Thánh bản dịch 2011)

Tâm thức vũ trụ có vô số cấp độ phát triển. Tâm thức vũ trụ của một điểm đạo đồ mới kém hơn so với tâm thức của một thiên thần, và tâm thức của một thiên thần không được phát triển bằng một tổng lãnh thiên thần. Có nhiều cấp bậc ở trong đó. Đây là chiếc thang của Gia-cốp.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo, chương 19)

Leave a Reply