Sushumna Nadi

Người Hindu nói rằng bên trong ống tuỷ sống có một đường kênh tên là Sushumna, và bên trong kênh này có một đường kênh khác tên là Vajrini, và bên trong nó lại có đường kênh thứ ba gọi là Chitrini, “mỏng như sợi tơ nhện”, trên đó các luân xa được đan cài vào như những đốt của một cây tre. Các thánh kinh của Ấn Độ nói như thế, và chúng ta biết rằng Kundalini chỉ trỗi dậy qua kênh Chitrini, và chỉ trỗi dậy duy nhất bằng Maithuna, Phép Tình dục, Phép Bí Ẩn A.Z.F.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn hảo – Chương 21)

Bài viết liên quan: Brahmadanda, Brahmanadi, và Dây Mạch Brahman


Leave a Reply