Brahmadanda, Brahmanadi, và Dây Mạch Brahman

Ba từ này liên quan đến nhau và đánh vần gần giống nhau nhưng có ý nghĩa khác nhau.

Brahmadanda

Tín đồ đạo Bà-la-môn dùng từ Brahmadanda hoặc Gậy Của Brahma để chỉ cột sống.  Cây gậy tre bảy đốt mà các yogi Ấn Độ cầm cũng tượng trưng cho Brahmadanda. (Samael Aun Weor, Igneous Rose)

28576753260_34b4961257_o
Cột sống

Brahmanadi

“Brahmanadi, hay con gọi là canalis centralis (tiếng Latin), tồn tại suốt chiều dài tủy sống.  Kundalini đi lên ở trong Brahmanadi.  Tất cả bảy cơ thể của chúng ta1 đều có một tủy sống và Brahmanadi riêng.”  (Samael Aun Weor, Kundalini Yoga)

28243984634_d1e173db6d_o.jpg

“Trong Sushumna nadi2 có một nadi gọi là Vajra. Chitra Nadi hay còn gọi là Brahmanadi, là một đường mạch siêu nhỏ nằm ở trong Vajra Nadi. Kundalini, khi thức tỉnh, đi qua Chitra Nadi.” (Swami Sivananda, Kundalini Yoga3)

Dây Mạch Brahman

Tiếng Anh: Brahmanic Cord

Kinh sống cùng với hai đường kinh bên cạnh chính là Dây Mạch Brahman.” (Samael Aun Weor – Khóa  Zodiac)  


Ghi chú

1Bảy cơ thể là:

  1. cơ thể vật chất
  2. cơ thể năng lực
  3. cơ thể tinh tú (còn gọi là cơ thể cảm xúc)
  4. cơ thể tư tưởng
  5. cơ thể ý chí
  6. cơ thể Buddhi
  7. cơ thể Atman

2Nadi (tiếng Phạn) là mạch khí trong người.  Ba nadi quan trọng nhất trong cơ thể là Sushumna, Ida, và Pingala.  Sushumna ở trung tâm; Ida và Pingala xoắn quanh Sushumna như hai con rắn.  

3Có hai sách Kundalini Yoga, cùng tên nhưng khác tác giả.  


Leave a Reply