Hỏi Chúa Giê-su: “Chồng có được phép ly dị vợ không?”

1Ngài đứng dậy, rời nơi đó, và đến miền Giu-đê và miền bên kia Sông Giô-đanh. Ðám đông lại tụ họp quanh Ngài, và như thường lệ Ngài lại dạy dỗ họ. 2Bấy giờ có mấy người Pha-ri-si đến gần Ngài và hỏi để thử Ngài, “Chồng có được phép ly dị vợ không?”
3Ngài trả lời họ, “Mô-sê đã truyền cho các ngươi điều gì?”
4Họ đáp, “Mô-sê cho phép người chồng viết một giấy ly hôn rồi ly dị vợ.”
5Nhưng Ðức Chúa Jesus phán với họ, “Vì lòng các ngươi cứng cỏi nên Mô-sê mới viết cho các ngươi điều răn ấy, 6chứ ngay từ đầu cuộc sáng tạo, Ðức Chúa Trời đã dựng nên họ, một người nam và một người nữ. 7Theo đó, người nam phải lìa cha mẹ và kết hiệp với vợ mình, 8rồi cả hai sẽ trở nên một thịt. Vì thế họ không còn là hai nữa nhưng là một thịt. 9Vậy những ai Ðức Chúa Trời đã kết hiệp, loài người không được chia rẽ.”
10Khi đã vào trong nhà, các môn đồ lại hỏi Ngài về việc ấy. 11Ngài phán với họ, “Ai ly dị vợ rồi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình đối với vợ trước. 12Còn nếu người vợ ly dị chồng rồi lấy chồng khác, nàng phạm tội ngoại tình.”

(Mắc 10:1-12, Kinh Thánh bản dịch 2011)


Leave a Reply