Chúa Giê-su Cưỡi Lừa

(Lu-ca 28-44, Kinh Thánh)

Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên là Ô-liu, Ngài sai hai môn đồ Ngài ra đi và dặn rằng, “Hãy vào làng trước mặt các ngươi. Vừa khi vào làng, các ngươi sẽ thấy một con lừa tơ chưa được ai cỡi cột ở đó; hãy mở dây và dắt nó về đây. Nếu ai hỏi các ngươi, ‘Tại sao các anh mở nó ra?’ các ngươi hãy đáp, ‘Chúa cần dùng nó.’”

Hai môn đồ ấy ra đi và gặp y như điều Ngài đã bảo họ. Vừa khi họ mở dây cột con lừa, mấy người chủ con lừa hỏi họ, “Tại sao các anh mở dây cột con lừa này ra?” Họ đáp, “Chúa cần dùng nó.”

Ðoạn họ dắt con lừa ấy đến Ðức Chúa Jesus. Họ lấy áo choàng của họ trải trên lưng lừa, rồi đỡ Ðức Chúa Jesus cỡi lên. Ngài đi đến đâu, người ta trải áo choàng của mình ra trên đường đến đó. Khi Ngài đến gần và sắp sửa đi xuống Núi Ô-liu, cả đoàn đông môn đồ Ngài bắt đầu lớn tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời cách vui mừng về những việc quyền năng họ đã chứng kiến. 

Họ tung hô rằng, “Chúc tụng Vua, Ðấng nhân danh Chúa ngự đến! Bình an trên trời và vinh hiển trong nơi chí cao!”

Vài người Pha-ri-si trong đám đông nói với Ngài, “Thưa Thầy, xin hãy quở trách các môn đồ Thầy.”

Ngài trả lời họ và nói, “Ta nói với các ngươi, nếu những người ấy nín lặng, đá sẽ tung hô.”

Khi Ngài đến gần thành và thấy thành, Ngài khóc về thành rằng, “Ước gì ngày nay chính ngươi biết những gì đem bình an đến cho ngươi; nhưng bây giờ những điều ấy đã bị che khuất khỏi mắt ngươi. Vì những ngày đến quân thù của ngươi sẽ đắp lũy chung quanh ngươi, bao vây ngươi, và công phá ngươi tứ phía. Chúng sẽ san bằng ngươi thành bình địa và giết con cái của ngươi sống trong ngươi. Chúng sẽ không chừa một tảng đá nào trên tảng đá nào, vì ngươi không nhận biết thời điểm ngươi được thăm viếng.”

Chúng ta phải học cách coi tâm trí như là thứ mình cần phải chế ngự, hay là thứ mà mình cần phải thuần hóa. Việc này là không thể thiếu được. Chúng ta hãy nhớ đến hình ảnh bậc thầy Giê-su thiêng liêng cưỡi lừa vào thành phố Jerusalem vào ngày Chủ Nhật Lễ Lá. Con lừa đó chính là tâm trí mà chúng ta cần phải điều phục. Chúng ta nên cưỡi lừa, chứ không phải để lừa cưỡi ta.

(Samael Aun Weor – Biện chứng Tâm thức – Chương 3)

Leave a Reply