Chúa Giê-su bị ác quỷ cám dỗ

Ma-thi-ơ 4:1-11

Chúa Giê-su bị ác quỷ cám dỗ, bởi Félix Joseph Barrias, 1860

1Kế đó Ðức Chúa Jesus được Ðức Thánh Linh đưa vào đồng hoang để chịu Ác Quỷ cám dỗ. 2Sau khi Ngài kiêng ăn bốn mươi ngày và bốn mươi đêm, Ngài đói. 3Bấy giờ quỷ cám dỗ đến với Ngài và nói, “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy ra lịnh cho những viên đá nầy trở thành bánh đi.” 
4Nhưng Ngài đáp, “Có lời chép rằng, 
  ‘Người ta sống không phải chỉ nhờ cơm bánh mà thôi, 
  Nhưng còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Ðức Chúa Trời.’” 
5Sau đó Ác Quỷ đem Ngài vào thành thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ, 6rồi nói với Ngài,
 “Nếu ngươi là Con Ðức Chúa Trời, hãy nhảy xuống đi, vì có lời chép rằng,
  ‘Ngài sẽ ra lịnh cho các thiên sứ của Ngài gìn giữ ngươi,’ và 
  ‘Các thiên sứ sẽ nâng ngươi trên đôi tay của họ,
  Kẻo chân ngươi vấp phải đá chăng.’” 
7Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Cũng có lời chép rằng,
 ‘Ngươi chớ thử Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi.’” 
8Ác Quỷ lại đem Ngài lên một núi rất cao, chỉ cho Ngài tất cả vương quốc trên thế gian và mọi vinh hoa của chúng, 9đoạn nó nói với Ngài, “Ta sẽ ban cho ngươi mọi điều nầy, nếu ngươi chịu sấp mình xuống thờ lạy ta.”
10Ðức Chúa Jesus phán với nó, “Hỡi Sa-tan, hãy lui ra khỏi Ta, vì có lời chép rằng,
  ‘Ngươi chỉ thờ lạy Chúa, Ðức Chúa Trời của ngươi,
  Và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’” 
11Ác Quỷ bèn lìa khỏi Ngài, và kìa, các thiên sứ đến và phục vụ Ngài. 

(Kinh Thánh, Bản Dịch 2011)

Chúa Giê-su bị Cám Dố – Ary Sheffer – 1854

Leave a Reply