Azoth

Thủy Ngân là kết quả của một quá trình biến đổi của Exohehari hoặc Azoth thô. [Trong thuật ngữ luyện kim đan,] Azoth thô tượng trưng cho tinh trùng thiêng liêng.

(Samael Aun WeorBiện Chứng Tâm Thức)

Toàn bộ bí mật của Công trình Vĩ đại nằm ở trong chuỗi bài viết về Azoth của Basil Valentine. Azoth là yếu tố sáng tạo bằng tình dục của thế giới tự nhiên. 

(Samael Aun Weor – Alchemy and Kabbalah in the Tarot)

Tất cả những người muốn đạt được sự khai ngộ sâu sắc của bản thể phải làm việc trong phòng thí nghiệm với lưu huỳnh (lửa), azoth (không khí), con người (nước) và con bò đực (đất). Bốn yếu tố này tạo thành một cây thánh giá. 

(Samael Aun WeorHôn Nhân Hoàn Hảo)

Trong tiếng Do Thái, trong Sáng thế ký 2:4, từ dựng nên là Azoth (עשות). Azoth (עשות) là Azoth của các nhà luyện kim đan. Azoth là nguyên tố của không khí hay là thủy ngân, hỗn hợp tình dục của Muối, Thủy Ngân và Lưu huỳnh, bốc lên trong mỗi cột sống của Trái Đất và bầu trời, là hai nguyên tố, nam và nữ, Cherubim (Minh thần). 

(Glorian.org)

Ấy là gốc tích của trời và đất khi chúng được dựng nên, trong ngày Giê-hô-va Elohim dựng nên ( עשות) trời và đất.

(Sáng thế ký 2:4, Kinh Thánh)

Leave a Reply