Logos

Trong Kitô giáo, Đức Chúa có ba khía cạnh được gọi là “Chúa Ba Ngôi”.

  • Đức Chúa Cha (ngôi thứ nhất)
  • Đức Chúa Con (ngôi thứ hai)
  • Đức Chúa Thánh Linh (ngôi thứ ba)

Chúa Giê-su là hiện thân của Đức Kitô. Đức Kitô là ngôi lời thứ hai, hay còn gọi là “Ngôi Lời”. Điều này được giải thích ở chương thứ nhất trong sách Phúc Âm của Giăng:

“Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời hiện hữu với Ðức Chúa Trời, Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. Mọi vật do Ngài tạo nên; không có vật nào đã được tạo nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài là sự sống, và sự sống đó là ánh sáng của nhân loại. Ánh sáng chiếu vào bóng tối, và bóng tối không áp đảo được ánh sáng.

[…] Ngôi Lời đã trở thành xác thịt và ngự giữa chúng ta. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, vinh quang của Người Con duy nhất từ Ðức Chúa Cha, tràn đầy ân sủng và chân lý.

[…] Từ sự vẹn toàn của Ngài, tất cả chúng ta đã được nhận ân sủng, hết ân sủng này đến ân sủng khác. Luật Pháp đã được ban cho qua Mô-sê, nhưng ân sủng và chân lý đến từ Ðức Chúa Giê-su Kitô.”

(Giăng 1:1-17, Kinh Thánh, BD2011)

“…Ngôi Lời là nguyên tắc trí tuệ cơ bản của tự nhiên”.

(Samael Aun Weor – Gnostic Anthropology)

“Ngôi Lời không phải là một cá nhân. Ngôi Lời là một quân đoàn những vị mà không thể diễn tả được thành lời”.

(Samael Aun Weor – Endocrinology & Criminology)

Hãy đọc thêm ở trang định nghĩa của Ngôi lời.


Bài viết liên quan


Leave a Reply