Môi-sê treo con rắn đồng lên cây sào (Dân Số Ký 12:4-9)

Mô-sê và con rắn đồng – Giuseppe Angeli (1712-1798)

4 Từ Núi Hô-rơ họ lên đường đi về hướng Hồng Hải, để đi vòng qua lãnh thổ của dân Ê-đôm, nhưng dọc đường dân chúng ngã lòng. 5Dân chúng nói những lời chống nghịch Ðức Chúa Trời và chống lại Mô-sê, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi xứ Ai-cập để chúng tôi phải chết trong đồng hoang nầy, vì ở đây chẳng có gì để ăn và uống cả? Chúng tôi đã chán ngán thứ đồ ăn vô vị nầy rồi.”
6 Bấy giờ CHÚA sai những rắn lửa đến trong dân. Chúng cắn dân, và nhiều người I-sơ-ra-ên đã chết. 7 Dân chúng đến với Mô-sê và nói, “Chúng tôi đã phạm tội khi nói những lời chống nghịch CHÚA và chống nghịch ông. Xin ông cầu xin CHÚA để Ngài khiến những rắn độc đó lìa khỏi chúng tôi.” Vậy Mô-sê cầu nguyện cho dân.
8 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy làm một con rắn lửa, rồi treo nó lên một cây sào. Hễ ai bị rắn độc cắn mà nhìn vào con rắn lửa treo trên cây sào ấy, thì sẽ sống.” 9 Vậy Mô-sê làm một con rắn bằng đồng, rồi treo nó lên một cây sào; hễ ai bị rắn độc cắn mà ngước nhìn vào con rắn bằng đồng thì được sống.

(Trích Kinh Thánh, bản dịch 2011)

Như Mô-sê treo con rắn lên trong đồng vắng thế nào, Con Người cũng bị treo lên thể ấy, để ai tin Người có thể có sự sống đời đời. 

(Giăng 3:14-15)

Ánh Sáng Tinh Tú có hai điểm cực, âm và dương. Con Rắn đi lên là cực dương. Con Rắn đi xuống là cực âm. Khi đi lên, nó là con Rắn đồng đã chữa lành cho người Do Thái ở nơi hoang dã. Khi đi xuống, nó là con Rắn cám dỗ ở vườn Ê-đen.

Khi chúng ta biết hôn và yêu quý với tình thương vô hạn và sự trinh bạch cao cả, con Rắn đó đi lên. Khi chúng ta chìm đắm trong dục vọng và làm đổ cái chén [của Hermes Trismesgistus, tức là khi xuất tinh dịch], con Rắn bị kích động một cách điên loạn, lao xuống về phía hỏa ngục nguyên tử trong cơ thể con người.

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo)

Về con Rắn Thiêng, Bậc thầy Vĩ đại bảo:

Như Môi-se treo con rắn lên trong hoang mạc thể nào thì Con Người cũng phải bị treo lên thể ấy.

Chúng ta cần treo con rắn lên cái gậy như Môi-se đã làm trên sa mạc. Đó là vấn đề của Phép tình dục vì Kundalini chỉ đi lên với Phép Tình dục. Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể treo Con Người, hay còn gọi là Siêu-nhân ở bên trong mình. Con Người phải được treo để ai tin đến Ngài đều được sự sống đời đời. 

Nhiều người tin rằng họ đã có sự sống vĩnh cửu rồi, rằng họ đã được cứu vớt rồi. Quan niệm này là sai lầm. Sự bất diệt không phải là điều mà ai cũng có. Chỉ khi chúng ta được sinh ra thì mới có thể đạt được cái đó. Cái chết bình thường và thông thường là phép trừ của số nguyên. Sau khi kết thúc phép tính toán chỉ còn lại các “giá trị”. Đó là cái Tôi đa nguyên; là quân đoàn các con ma mà tiếp tục tồn tại, ma ở trạng thái ngủ, ma lạnh…

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo)

Theo thầy Huiracocha, [tinh dịch] đó là rượu vang pha trộn với nước. Bậc thầy vĩ đại Krumm Heller, nói thêm rằng bàn thờ của giáo phái Naassene không bao giờ thiếu biểu tượng thiêng liêng của Con Rắn Tính Dục. Trên thực tế, “thần lực, sức mạnh đi cùng với Môi-se, chính là Con Rắn trên cây sào, mà sau đó đã biến thành cây sào đó. Chắc chắn rằng đó là Con Rắn đã nói với những con rắn khác cũng như là con rắn đã cám dỗ Ê-va.”

(Samael Aun Weor – Hôn Nhân Hoàn Hảo)

Leave a Reply